بذر گیاهان دارویی

بذر آویشن باغی

کشت و کار گیاه ارزشمند آویشن باغی

نام علمی: Thymus vulgaris

گیاه آویشن باغی به غیر ازمناطق قطبی شمال وجنوب دارای پراکنش جهانی میباشد. آویشن بصورت بوته های پر پشت دردامنه های خشک وبین تخته سنگ های نواحی مختلف مدیترانه ازجمله درکشورهای فرانسه، پرتغال، ایتالیا، و یونان می روید. این گیاه درنواحی نیمه خشک زلاندنو به میزان چندین هکتاربصورت خودرو وجوددارد. برخی از گونه های این گیاه درکشور ما نیز بطوروحشی دیده می شود.

آمارهای تجارتی نشان می دهدکه آمریگا سالیانه حدود۱۰۰۰تن آویشن باغی وارد می کند و ۹۰ درصد از اسانس آویشن باغی در تجارت جهانی در اسپانیا تولید می شود.

〉 تامین بذر و نشا آویشن باغی- تماس با کارشناسان آرین سبز  یا خرید بصورت آنلاین 〈

مشخصات گیاه‌شناسی آویشن باغی:

گیاه آویشن باغی ساختار بوته ای دارد و دارای ساقه مستقیم و علفی یا چوبی و پرشاخه به ارتفاع ۱۰-۳۰ سانتیمتر و در بعضی موارد تا ۴۵ سانتیمتر است. ساقه های منشعب آویشن باغی پوشیده از کرک های سفید رنگ می باشد. برگ های آن معطر تا حدودی همیشه سبز متقابل تقریبا بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ بسیار کوتاه می باشد. برگها خاکستری روشن بیضوی- نیزه ای تا حالت کشیده یا لوزی شکل با طول ۵ تا ۱۵ میلیمتر که عمدتا کنار برگها برگشته می باشد. سطح تحتانی برگها از گردی به رنگ متمایل به سفید یا نمد مانند پوشیده شده که دارای غده های فراوان اسانس می باشد که بعلت وجود چنین غده هایی معمولا گل ها به رنگ ارغوانی کم رنگ تا سفید به شکل لوله ای دو لبه صمغی و به طول ۵ میلیمتر دیده می شود. کاسبرگ ها کرکدار و غده مانند و دارای براکته های شبیه برگ می باشند. درشاخه های فرعی گل ها بصورت زنگوله ای شکل با لبه دندانه ای کوتاه وصاف است. حالات غیرطبیعی این گیاه آن است که بعضی از پایه های آن گلهای فاقد پرچم دارند و در برخی دیگر پرچم ها زودتر از مادگی رشد می کنند. میوه ازچهارفندقه کوچک تشکیل شده که درلوله کاسه گل محصور شده است. بذرآویشن باغی گرد و ریز که هر ۱۷۰۰۰۰ بذر آن یک اونس (۲۸.۳ گرم) وزن داشته و بذور آن برای سه سال زنده باقی می مانند. اسانس آویشن باغی مایعی زرد یا قهوه ای مایل به قرمزتیره، سبک تر از آب با بوی مطبوع قوی وطعم تند است. وزن هزاردانه آن ۰.۲۵ تا ۰.۲۸ گرم است. زنبور عسل نوش بسیار خوبی از آن بدست می آورد و شهرت عسل های معطر و خوب بعضی نواحی نیز بستگی بوجود این گیاه در آن ناحیه دارد.

روش کشت آویشن باغی

 

〉 تامین بذر و نشا آویشن باغی- تماس با کارشناسان آرین سبز  یا خرید بصورت آنلاین 〈

نیازهای اکولوژیکی آویشن یاغی

آویشن باغی گیاهی است که بطور طبیعی درشرایط مزرعه ای درنواحی نیمه خشک تا معتدل گرم در دماهای بالا و تشعشع شدید آفتاب و درخاک خوب زهکشی شده رشد می کند. آویشن در مراحل اولیه دارای رشد خیلی کند بوده و درمراحل بعدی نمو-مخصوصا ۶۰ روز بعد- یک افزایش سریع در تجمع ماده خشک (۴ تا ۶ برابر تحت نور اضافی و ۲.۵ تا ۵ برابر تحت نورطبیعی) نسبت به گیاهان ۴۰ روزه دارد. میزان آب خاک و رژیم های نوری بطور معنی داری رشد کلنی های آویش (وزن خشک ریشه واندام هوایی) را تغییرمی دهند. همچنین بین شرایط نوری و میزان رطوبت خاک اثر متقابل مشاهده شده و تاثیر افزایش رطوبت خاک درشرایط نور طبیعی به اندازه نور اضافی قابل توجه نبوده است و افزایش رطوبت خاک در شرایط نور طبیعی تاثیری به مراتب کمتر از شرایط نور اضافی دارد. به هر حال درشرایط نور اضافی و رطوبت خاک ۷۰ درصد بالاترین میزان فتوسنتز و اسانس گیاه مشاهده می شود و کمترین میزان اسانس نیز در شرایط نور طبیعی و ۵۰ درصد رطوبت خاک ذکر گردیده است. البته منظور ازنور اضافی، جریان فتوسنتزی ۲۰۰ میکرومول بر متر مربع در ثانیه است که بوسیله لامپ های HPS به همراه نور طبیعی ایجاد می گردد.

درجه حرارت مناسب برای رشد آویشن باغی:

تحقیقات نشان می دهد که اگر گیاهان معطر در فضای باز مزرعه کشت شوند ترکیبات معطر آنها درمقایسه باکشت در گلخانه افزایش چشمگیری می یابد که علت آنرا دمای پایین مزرعه درشب ذکر کرده اند. آویشن گیاهی گرما دوست و حساس به سرمای زمستانه است در بین کالتیوارهای مختلف آویشن آلمانی از کالتیوارهای مقاوم به سرما است.

نشا آویشن باغی

اگر چه با دیرتر برداشت کردن و پایین تر بریدن پیکر رویشی، عملکرد افزایش می یابد ولی موجب حساس شدن گیاه به سرمای زمستانه می گردد. جوانه زنی بذور در رشد و نمو گیاهچه آویشن در ماه های پاییز و زمستان بعلت دمای پایین کندتر از ماههای بهار و تابستان است. درشرایط ۲۵درجه سانتی گراد در ۱۶ساعت و ۲۰ درجه سانتی گراد در ۸ ساعت قدرت رویش بذور به بیش از۸۰ درصد می رسد.

〉 تامین بذر و نشا آویشن باغی- تماس با کارشناسان آرین سبز  یا خرید بصورت آنلاین 〈

نور مورد نیاز برای رشد آویشن باغی:

آویشن باغی گیاهی است نور پسند که در شرایط آفتابی و شیب های جنوبی رشد مطلوبی دارد. رشد آویشن باغی در شدت نور بالا در مقایسه با نور طبیعی موجب رشد عمودی شاخه ها، افزایش تعداد شاخه های جانبی، ضخیم ترشدن شاخه ها، پررنگ وبراق شدن برگها، افزایش کلروفیل، افزایش غده های اسانس، کاهش تنفس روزنه ای وکوتیکولی وافزایش پتانسیل فتوسنتزی می شود. دراین شرایط عملکرد وزن خشک و تولیداسانس افزایش می یابد. مطالعات اخیر نشان می دهد که نور موجب ایجاد کرک های غده ای سپری می شود که محل اولیه تجمع مونوترپن ها است.

همچنین گزارش کردند که در آویشن وقتی رطوبت خاک ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه باشد نسبت به ۹۰ درصد ظرفیت مزرعه موم روی کوتیکول افزایش و تنفس کاهش می یابد. در رطوبت بالاتر تولید وزن خشک افزایش می یابد. بذور آویشن درشرایط اقلیمی مناسب ۱۴ تا ۲۰ روز پس ازکاشت سبز می شوند.

با گذشت سن (گیاهان چندساله) در اوایل بهار (فروردین) رویش گیاهان آغازمی شود و از اواسط اردیبهشت اولین گلها ظاهر می شوند و گل دهی تا اواخر خرداد همچنان ادامه می یابد. چنانچه گیاهان در تابستان برداشت شوند تحت شرایط اقلیمی مناسب و با تشکیل ساقه های گل دهنده مجددا به گل می روند. میزان  PH خاک بین ۴.۵ تا ۸ مناسب است.

 روش کاشت آویشن باغی:

آویشن باغی ازطریق بذر، قلمه و تقسیم بوته (نشاء) تکثیر می شود. عدم یکنواختی پوشش مزرعه همواره بعنوان یک مشکل در کشت مستقیم بذرمی باشد. به همین دلیل تولید نشاء بذری در بستر گلخانه و سپس انتقال نشاها به مزرعه مفید بوده است. بذور آویشن طی یک تا دو هفته در دمای ۱۲-۳۲ درجه سانتی گراد جوانه می زنند. گاهی اوقات جوانه زنی توسط نور تسریع می شود. زمان مناسب جهت انتقال نشاها به زمین اصلی بعد از آخرین سرما و زمانی است که به ارتفاع نشاها به ۱۰تا۱۵سانتیمتری رسیده باشد.

زمان کاشت مستقیم بذور آویشن باغی اوایل بهار یا اواسط پاییز می باشد. عمق کاشت کمتر از ۰.۵ سانتیمتر و میران بذر لازم آویشن باغی ۵ تا ۶ کیلوگرم در هکتار می باشد. در حالی که مقدار بذر لازم برای کشت در شرایط گلخانه ای جهت تولید نشاء لازم برای کشت یک هکتار ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم می باشد.

بذر آویشن باغی بسیار ریز است

 

〉 تامین بذر و نشا آویشن باغی- تماس با کارشناسان آرین سبز  یا خرید بصورت آنلاین 〈

 در تحقیقی جهت بررسی تراکم مناسب برای دستیابی به عملکرد بالاتر آویشن در فواصل بین دو بوته ۱۵-۳۰ و ۴۵ سانتی متری و در ردیف هایی به فاصله ۶۰ سانتیمتر کشت گردید و مشخص شد که فواصل بوته کمتر بطور معنی داری سبب افزایش عملکرد سرشاخه و میزان اسانس درواحدسطح شده و بیشترین عملکرد در فاصله کاشت ۱۵ سانتیمتر بدست آمده است البته درصد اسانس در سر شاخه خشک گیاه تحت تاثیر فاصله کاشت قرار نگرفت .تحقیق مشابهی در کرج نیز تراکم مناسب کاشت را ۱۵سانتیمتر روی ردیف و ۵۰ سانتیمتر بین ردیف ها گزارش کرده است.

بهترین خاک برای کشت و کار آویشن خاکی با بافت متوسط، دانه بندی کوچک، ظرفیت مناسب انتقال آب، تهویه خوب، مقادیر بالای آهک و غنی از عناصر غذایی است. این گیاه در خاکهای ضعیف رشد خوبی ندارد و در خاک رسی سنگین مقدار اسانس در آویشن به شدت پایین می آید. بعلت ریزی بذر آویشن بهتر است به نسبت ۵ یا ۶ به ۱ با ماسه بادی مخلوط گردد و سپس در خزانه کشت شود. هر چه پوشش نازکتر باشد بذور سریعتر جوانه می زنند اما ممکن است خشک شوند به همین دلیل آبیاری منظم و سایه دهی لازم است، بعد از جوانه زنی رشد بسیار کند است و در این حالت علف های هرز به آسانی رشد می کنند که وجین علفهای هرز لازم می باشد.

ازدیاد آویشن باغی:

درسطح وسیع از روش تقسیم بوته که زحمت زیادی می طلبد کمتر استفاده می شود اما وقتی گیاهان سه تا چهار ساله شدند برای جلوگیری از چوبی شدن باید تقسیم شوند زیرا در حالت بلوغ و چوبی شده تولید برگهای جدید کاهش می یابد و در نتیجه عملکرد اسانس کم می شود. در آویشن کشت بذر نسبت به قلمه عملکرد بیشتری را حاصل می کند. کشت مستقیم بذر بهتر است در زمستان انجام گیرد زیرا در این روش رطوبت کافی جوانه زنی در اوایل بهار تامین می شود جوانه زنی بذور آویشن خوب و مطمئن است ولی بعلت رشد کند باید ازعلفهای هرز محافظت شوند برای اطمینان از جوانه زنی خوب بذور بایستی متراکم کشت شوند به همین دلیل تنک کردن لازم است. در سطح وسیع از روش خزانه کاری و انتقال نشاء استفاده می شود.

 آفات و بیماریهای آویشن باغی:

مهمترین آفت مشاهده شده بر روی آویشن شپشک آرد آلود (mealy bugs) می باشد. مهمترین بیماریهای مشاهده شده بر روی آویشن کپک خاکستری (Graymold) می باشد که عامل آن Botrytis Cinerea Pers.ex Fr است. بیماری شایع دیگر پوسیدگی طوقه می باشد که عامل آن Rnizoctonia Solani Kuehn میباشد .

مراقبت ونگهداری از گیاه آویشن باغی:

علف کش هایی که ممکن است برای کنترل انتخابی علف های هرز آویشن در آزمایش های تحقیقاتی و زراعی استفاده شوند، شامل لینورون، سینبار، استامپ، Foresi te و Versatill می باشد. بااین حال آویشن را می توان بدون استفاده ازعلف کش بطور موفقیت آمیز در مزارع با استفاده از یک پوشش باز دارنده رشد علف هرز پرورش داد، برای چنین کاری می توان از مالچ های آلی استفاده کرد.

استفاده ازعلف کش انتخابی اتالفلورالین به میزان ۱.۱ کیلوگرم در هکتار در مرحله جوانه زنی و پس از آن موجب از بین رفتن علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ می شود. در هنگام انتقال نشا می توان از علف کش رونستاربه میزان ۷ تا ۸ لیتر در هکتار پس از تهیه بستر استفاده کرد. اگر خاک آلوده به علف های هرز چند ساله مقاوم شده شخم بین ردیفها لازم است ازسال دوم به بعد می توان ازعلف کش ژئومتر به میزان ۲ تا ۲.۵لوگرم در هکتار در پایان فصل رشد (مهر و آبان) استفاده کرد.خاک بین ردیفها باید در سال حداقل یکبار برگردان شود تا قدرت جذب بارندگیهای زمستانه را داشته باشد.

برداشت گیاه آویشن باغی:

برداشت آویشن باغی، نقطه بحرانـی در مدیریت زراعـی این گیاه محسـوب می شود. به طور کلی، بهترین زمان جمع آوری اندام رویشـی ( برگ ها و ساقه های جوان ) حاوی مواد مؤثر هنگامی است که گیاه در مرحله گل زدایی باشد.

زمان برداشت مناسب برای آویشن در مناطق مختلف، متفاوت می باشد و در تحقیقی در کرج، زمان برداشت مناسب، مرحله شروع گلدهی ذکر شده است و ارتفاع مناسب برداشت نیز ۱۰ سانتی متر از سطح خاک گزارش شده است.

عملیات پس از برداشت:

به طور معمول آویشن در حجم زیاد در آفتاب خشک می شود اما در این شرایط کیفیت محصول نهایی بسیار کم بوده است. با استفاده از خشک کردن مصنوعی می توان کیفیت محصول را کنترل کرد. به عبارت دیگر، یک خشک کن با جریان هوای تحت فشار مناسب می باشد. آویشن بایستی در دمای پایین تر از ۴۰ درجه سانتی گراد برای کاهش اتلاف عطر در جریان تبخیر،خشک شود و رنگ سبز خود را حفظ کند. محصول خشک شده باید پروسه جدا کردن برگ از ساقه ها و غربال کردن را برای حذف گرد و غبار طی کند تا محصول یکنواختی تولید شود.

〉 تامین بذر و نشا آویشن باغی- تماس با کارشناسان آرین سبز  یا خرید بصورت آنلاین 〈

مطالب مرتبط :

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید